Konsulttjänster

Get Educateds erfarna konsulter erbjuder tjänster som täcker alla aspekter av likabehandlingsagendan: funktionsnedsättning, ålder, trosuppfattning, religion, kön, etnicitet och sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Vi är er partner genom hela processen, från lägesanalys, framtagande av strategier till implementering och utvärdering.

Utvärdering

Genom en heltäckande revision av era riktlinjer, rutiner och organisationskultur identifierar vi var ni befinner er gällande olikhet, jämlikhet och jämställdhet och när det gäller att leva upp lagstiftningens krav. Vår metod är både anpassad till ett kommersiellt och offentligt sammanhang och ställer era rådande metoder mot best practices i branschen. En genomgripande utvärdering av organisationens existerande hantering av olikhet är en bra startpunkt för fortsatta insatser som utveckling av handlingsplaner och förändringar av ledarskap, anställningsrutiner, leverans av tjänster, kommunikation och resultatstyrning.

plan för likabehandling

Arbetsgivare med minst 25 anställda är skyldiga att vart tredje år upprätta en likabehandlingsplan. Men hur tar man fram en likabehandlingsplan som blir mer än en skrivbordsprodukt och leder till förändring i praktiken? Mycket handlar det om att ställa rätt frågor om läget i den egna organisationen och definiera tydliga mätbara mål för förändringsarbetet. Våra konsulter stödjer er i både framtagande, implementering och utvärdering av resultaten av likabehandlingsplanen. Med rätt stöd är likabehandlingsplanen vägen till en framgångsrik hantering av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Strategi, planering, styrning

Vi tar i samråd med ledningen fram en integrerad strategi för olikhet, jämlikhet och jämställdhet i lednings- och organisationsprocesserna. Vi analyserar även tjänster och verksamheter ur ett likabehandlingsperspektiv. Det handlar om att tillsammans med kunden skapa användbara kriterier och mål kring olikhet, jämlikhet och jämställdhet som är mätbara och kan följas upp. Organisationen ges användbara verktyg för att främja mångfald, jämlikhet och jämställdhet och inte minst belöningssystem anpassas på sätt som premierar initiativ från medarbetare.

coachning

Genom vår coachning får ledningen och mångfaldsansvariga stöd i implementering av er strategi för mångfald, jämlikhet och jämställdhet. I en omvärld präglad av osäkerhet är Get Educated en erfaren partner som ger stabilitet och vägledning.

projektansökningar

Ni är säkert duktiga på att genomföra projekt som tillför värde till era medlemmar eller kunder. Däremot skulle ni helst slippa arbetet med att skriva ansökningarna. Lägg i så fall ut arbetet med att ta fram projektansökningen på Get Educated. Våra konsulter har lång vana vid att skriva projekt och har dessutom egen erfarenhet av implementering. Det gör att vi kan ta fram genomtänkta projektansökningar åt dig som både tilltalar bidragsgivare och är praktiskt görbara på ett sätt som stärker din organisation.

utredningar

Intresseorganisationer spelar med sina speciella kunskaper i olika sakområden en viktig roll för samhällets utveckling mot förbättrade lösningar. Men organisationerna måste också kunna övertyga andra aktörer och då behövs väl underbyggda utredningar. Det ställs nu också höga krav på vår offentliga sektor att vara effektiv och därför måste verksamheter ständigt utvärderas och hitta nya lösningar. Behovet av trovärdiga utredningar har aldrig varit större. Get Educated gör utredningar åt intresseorganisationer såväl som stat, kommuner och landsting.