Utbildningar

Vi erbjuder innovativa och skräddarsydda utbildningar med de bästa utbildarna och handledarna inom området. Våra utbildningar inspirerar och manar till eftertanke kring mångfald, jämlikhet och jämställdhet och är alltid anpassade efter kundens specifika behov. Vi är alltid öppna för att i samråd med er tar fram den utbildning som just ni behöver för att förbättra er kapacitet att förebygga diskriminering och hantera utmaningarna och möjligheterna med ökad mångfald. Utbildningarna utformas enligt kundens önskemål och kan göras som interaktiva workshops för mindre grupper. Kontakta Get Educated för offert.

Vinsterna med mångfald och jämställdhet

Det finns goda affärsargument för mångfald, jämlikhet och jämställdhet som om de görs kända underlättar förankringen av dessa frågor i organisationen. Den här utbildningen handlar om vinsterna med mångfald, jämlikhet och jämställdhet såsom attrahera de bästa medarbetarna, minskad personalomsättning, förbättrade prestationer, förbättrat tillträde till nya marknader, stärkt varumärke och minskad risk för juridiska påföljder.

jämlikhet på arbetsplatsen

Jämlikhet på arbetsplatsen är en annan ingång till frågan om mångfald och jämställdhet som utgår från ett rättviseperspektiv. Målet är att medarbetare oavsett faktorer som kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder ska ha på det stora hela samma utfall när det gäller till exempel lön, inflytande och möjligheter till avancemang. Jämlikhet på arbetsplatsen är en stor utmaning som kräver tid, resurser och kunskap för att uppnås. I den här utbildningen lär vi ut de praktiska verktygen som behövs för att uppnå jämlikhet på arbetsplatsen.

diskrimineringslagstiftningen

Med utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, EU:s jämlikhetslagstiftning och grundlagen, har vi i Sverige ett lagstadgat skydd mot diskriminering. Lagarna ställer krav på arbetsgivare, att arbeta förebyggande och hantera uppkomna fall av diskriminering. Vi tränar och utbildar ledning och medarbetare i lagarna och deklarationernas praktiska innebörd för att förebygga all form av diskriminering och främja mångfald.

Rekrytering

Mångfald i arbetsgrupper kan leda till effektivitet, bättre ledarskap och i förlängningen till bättre lönsamhet. Vi stödjer kunden med att ta fram de nödvändiga verktygen för att rekrytera brett och inte låta föreställningar och normer begränsa medarbetares handlingsutrymme, utveckling och rättigheter.

genus och sexism

En utbildning som ger grunderna till genusteori, det vill säga hur män och kvinnor tilldelas olika egenskaper och roller i samhället samt förklarar sexism, det vill säga hur ett visst kön överordnas eller underordnas de andra. En mycket tankeväckande utbildning som visar hur vi alla genom socialisering kring vad som är manligt och kvinnligt är med och på olika sätt bidrar till vårt sexistiska samhälle, men samtidigt erbjuder en väg ut genom att visa på alternativa sätt.

Vår tids rasismer

Sveriges befolkningssammansättning har förändrats under de senaste decennierna. Frågor om identitet och tillhörighet och rättvisa, som inte känts avgörande för en homogen befolkning, når nu upp till ytan och påverkar oss alla, inte minst på arbetsplatsen. Det finns ett behov av att tala om dessa frågor och lära mer om rasism i alla dess former eftersom människor exkluderas och underordnas på olika sätt. Den här utbildningen introducerar deltagaren till skillnader i rasismer som afrofobi, antisemitism, antitziganism och islamofobi.