Utbildningar

Vi erbjuder innovativa och skräddarsydda utbildningar med de bästa utbildarna och handledarna inom området. Våra utbildningar inspirerar och manar till eftertanke kring olikhet, jämlikhet och jämställdhet och är alltid anpassade efter kundens specifika behov. Vi är alltid öppna för att i samråd med er tar fram den utbildning som just ni behöver för att förbättra er kapacitet att förebygga diskriminering och hantera utmaningarna och möjligheterna med ökad olikhet. Utbildningarna utformas enligt kundens önskemål och kan göras som interaktiva workshops för mindre grupper. Kontakta Get Educated för offert.

hantering av olikhet

Hantering av olikhet från engelskans "Diversity Management" handlar om hur man strategiskt arbetar inom organisationer för att rekrytera, behålla och ge lika möjligheter till medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder.

diskrimineringslagstiftningen

Med utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, EU:s jämlikhetslagstiftning och grundlagen, har vi i Sverige ett lagstadgat skydd mot diskriminering. Lagarna ställer krav på arbetsgivare, att arbeta förebyggande och hantera uppkomna fall av diskriminering. Vi tränar och utbildar ledning och medarbetare i lagarna och deklarationernas praktiska innebörd för att förebygga all form av diskriminering och främja mångfald.

Rekrytering

Olikhet i arbetsgrupper kan leda till effektivitet, bättre ledarskap och i förlängningen till bättre lönsamhet. Vi stödjer kunden med att ta fram de nödvändiga verktygen för att rekrytera brett och inte låta föreställningar och normer begränsa medarbetares handlingsutrymme, utveckling och rättigheter.

genus och sexism

En utbildning som ger grunderna till genusteori, det vill säga hur män och kvinnor tilldelas olika egenskaper och roller i samhället samt förklarar sexism, det vill säga hur ett visst kön överordnas eller underordnas de andra. En mycket tankeväckande utbildning som visar hur vi alla genom socialisering kring vad som är manligt och kvinnligt är med och på olika sätt bidrar till vårt sexistiska samhälle, men samtidigt erbjuder en väg ut genom att visa på alternativa sätt.

Vår tids rasismer

Sveriges befolkningssammansättning har förändrats under de senaste decennierna. Frågor om identitet och tillhörighet och rättvisa, som inte känts avgörande för en homogen befolkning, når nu upp till ytan och påverkar oss alla, inte minst på arbetsplatsen. Det finns ett behov av att tala om dessa frågor och lära mer om rasism i alla dess former eftersom människor exkluderas och underordnas på olika sätt. Den här utbildningen introducerar deltagaren till skillnader i rasismer som afrofobi, antisemitism, antitziganism och islamofobi.